Biroul Stimulent Copii cu Handicap

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București
Autobuze: 122, 137, 138, 268, 336, 381,601, 783
Troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91
Metrou: staţia Universitate

Puncte de lucru (locații de depunere): 

  • Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, București
 • Complexul de Servicii Sociale “Ominis” – Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, sector 4, București 
 • Documentele pot fi transmise (scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg.) și la adresa de e-mail: copiicuhandicap@dgas.ro

Șef Birou: Babici Irina-Georgiana

Telefon: 021.314.23.15 tasta 2

E-mail: copiicuhandicap@dgas.ro

Program: Luni – Vineri: 08:30 – 16:30

Program de lucru cu publicul la locațiile de depunere a dosarelor:

Luni – Joi, între orele 9:00 – 15:00

Atenție: VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

 • asigură şi organizează activitatea de primire a cererilor și a documentelor doveditoare privind acordarea stimulentului financiar pentru copii cu handicap;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind acordarea stimulentului financiar pentru copii cu handicap conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 292/2017,  completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 825/2018 privind modificarea Metodologiei de acordare, Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 292/2017, corobotate cu H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare.
 • asigură informarea solicitanților de stimulent financiar pentru copii cu handicap cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020;
 • H.C.G.M.B. nr. 292/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 825/2018;
 • H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;

 • Stimulent financiar pentru copii cu handicap în cuantum de 1000 lei/lună

Beneficiarii stimulentului financiar sunt copiii cu handicap, încadrați în oricare grad de handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București

 • S-a depus cerere, însoțită de documentele doveditoare;
 • Se acordă pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile pentru Protecția Copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București;
 • Dreptul la asistență socială sub formă de stimulent se acordă copiilor cu handicap pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.
 • Copilul cu handicap este raportat de către una dintre Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectoarelor Municipiului București în baza de date pe care o încarcă, lunar, în aplicația stimulentului pentru copiii cu handicap;
 • Pentru cererile depuse anterior modificării prin H.C.G.M.B. nr. 825/2018 a  Metodologiei de acordare a stimulentului financiar pentru copii cu handicap, în termen de 12 luni de la adoptarea acesteia, se va urmări ca numărul plăților efectuate să corespundă numărului de luni de valabilitate a certificatului de handicap, cu condiția îndeplinirii și a celorlalte criterii de eligibilitate;
 • Solicitantul stimulentului pentru copii cu handicap are domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 • Toate documentele depuse la dosar sunt valabile;
 • La momentul depunerii cererii, solicitantul de stimulent nu figurează cu datorii neeșalonate către bugetul local;

* în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să depuneți documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, chitanțe;

 • Stimulentul se acordă sub rezerva achitării de către solicitant a obligațiilor de plată față de bugetul local. D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Direcțiilor Generale de Impozite și Taxe Locale de la nivelul sectoarelor Municipiului București, respectând termenele prevăzute de legislația în domeniul fiscal; Solicitantul devine eligibil în luna achitării debitelor restante; Stimulentul nu se acordă retroactiv pentru lunile în care solicitantul a figurat cu debite restante;
 • Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

Stimulentul pentru copii cu handicap se acordă cu condiția îndeplinirii cumulative a criteriilor de acordare.

Nu beneficiază de stimulentul pentru copii cu handicap persoanele care:

 • nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia de acordare;
 • au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
 • părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap pentru care s-a stabilit măsură de protecție specială, în condițiile legii, la un asistent maternal sau la un organism privat autorizat sau serviciu public;

 • Cerere tip de solicitare a acestui drept (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată din secțiunea Formulare)
 • Declarație privind acordarea stimulentului pentru copilul cu handicap (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată din secțiunea Formulare);
 • Declarație de consimțământ;
 • Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată din secțiunea Formulare);
 • Actul de identitate al solicitantului stimulentului/carte provizorie/viză reședință;
 • Actul de identitate al celuilalt părinte;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de naștere copil (pentru copiii cu vârsta sub 14 ani);
 • Actul de identitate copil (pentru copiii peste 14 ani);
 • Extras de cont *pe numele solicitantului sau al copilului cu handicap;

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii (în care să se regăsească datele de identificare ale titularului de cont);

 • Certificat de atestare fiscală sau adeverință emis/ă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale de la nivelul sectorului pe raza căruia domiciliază solicitantul, pe numele acestuia. (exceptie fac sectoarele 1, 3, 5 si 6 unde D.G.A.S.M.B. va face verificarile la D.I.T.L. conform protocolului de colaborare)
 • Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal – unde este cazul. În cazul în care copilul beneficiază de măsură de protecție specială la asistent maternal sau persoană/familie, este necesară împuternicirea solicitantului de stimulent de către persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești, cu privire la depunerea cererii și încasarea stimulentului
 • În situația în care părinții sunt divorțați este necesar să anexați: copie după hotărârea judecătorească de divorț, dovadă încredințare copil/copii, certificat divorț notarial împreună cu înțelegerea notarială privind situația copiilor, după caz;

Cererea însoțită de documentele doveditoare SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ

Stimulentul pentru copii cu handicap se acordă solicitanților care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni pe raza municipiului București sau reședința pe raza municipiului București de cel puțin 6 luni. Dacă la momentul depunerii cererii nu respectați această condiție, aveți un termen de 30 zile să dovediți îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate*, altfel cererea depusă va fi respinsă.

* dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a municipiului București de minim 6 luni se face prin anexarea unei fotocopii după cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector

Puteți depune o nouă cerere la momentul îndeplinirii criteriului de 6 luni de când solicitantul are domiciliul stabil sau reședința pe raza municipiului București.