Şoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, Bucureşti

Actele necesare pentru întocmirea dosarului privind admiterea şi găzduirea persoanelor cu handicap în Complexul de Servicii Socio-Medicale al Municipiului Bucureşti (Conform Dispoziţiei Primarului General 261/25.02.2010)

 • Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal (tutore, curator) – Anexa 1, se depune la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), cu sediul în Str. Constantin Mille nr 10 sector 1, Bucureşti.
 • Declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întreţinători legali. În cazul în care aceştia există, fiecare dintre aceştia trebuie să prezinte o declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana cu handicap şi să prezinte eventuale acte doveditoare (este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreţinere sau orice act juridic încheiat între părţi din care să rezulte fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere, cu condiţia de a se acoperi costul mediu lunar de întreţinere de către beneficiar sau persoanele care au obligaţia de întreţinere în urma încheierii acestor acte juridice);
 • Certificatul medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverinţă că nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV (pentru persoanele cu vârstă până la 70 ani), examen coproparazitologic, adeverinţă medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase;
 • Adeverinţă eliberată de I.N.M.L. cu privire la capacitatea de discernământ a persoanei în cauză, în situaţia în care echipa pluridisciplinară care efectuează evaluarea socio – medicală are îndoieli cu privire la starea de sănătate mintală a persoanei care solicită internarea. În cazul în care se declară că persoana nu are discernământ, internarea se va face numai după punerea sub interdicţie, dacă are familie sau întreţinători legali, sau cu acordul autorităţii tutelare în cazul persoanelor singure;
 • Adeverinţă de venit impozabil (Act de stare materială/financiară de la Circa/ Administraţia Financiară, Direcţia taxe şi Impozite Locale); in cazul beneficiarului
 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte internarea şi ale persoanelor obligate la plata contribuţiei conform legii (soţ, soţie, copii, reprezentant legal sau persoane obligate la întreţinere în baza unor acte legale) – Certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, dispoziţie de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul, etc.;
 • Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • Scrisoare medicală din partea unui medic specialist pentru internare în centru rezidenţial;
 • Adeverinţă de venit a aparţinătorilor şi a membrilor familiei acestuia (în cazul în care solicitantul nu îşi poate achita din veniturile proprii contribuţia lunară);
 • Ultimul talon de pensie dacă este cazul;
 • Raportul de anchetă socială pentru cei din unităţile administrativ-teritoriale din afara municipiului Bucureşti;
 • Investigaţii paraclinice efectuate până la momentul internării;
 • Documente doveditoare ale situaţiei locative (copie contractul casei proprietate personală, copie contractul de vânzare – cumpărare, copie act de donaţie, copie act moştenire, copie contract de închiriere)
 • Adresa din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
 • Declaraţie a solicitantului privind modalitatea prin care doreşte să intre în posesia sumelor de bani din venitul reprezentând diferenţa rămasă în urma achitării contribuţiei lunare către C.S.S.M.M.B. ori, după caz, desemnarea persoanei care va încasa suma de bani mai sus menţionată.

CRITERII MEDICALE DE RESPINGERE A CERERILOR PRIVIND INTERNAREA ÎN C.S.S.M.M.B.

Stări vegetative persistente
Dependență de aparatură medicală (ex. oxigenoterapie continuă)
Afecțiuni infecto-contagioase în perioada de infectivitate (tbc, hepatita tip B/C cu viremie prezentă, HIV/SIDA, plăgi infectate, infecţii urinare netratate, sindroame diareice infecţioase, infecţii de căi respiratorii);
Post-acut, în perioada de stabilizare (prima lună) după AVC, infarct miocardic acut, intervenţii chirurgicale majore
Afecţiuni psihiatrice din următoarele grupe nosologice:
• schizofrenie paranoidă;
• tulburare afectiva bipolară;
• dependenţă de substanţe;

Pentru internarea pacientilor cu afecțiuni psihiatrice din grupele sus-menționate, internarea se poate face doar dacă sunt prezentate la dosar următoarele documente:

Scrisoare medicală de la medical psihiatru, datată cu maximum 3 luni înainte de internarea în C.S.S.M.M.B., în care să fie precizată faza bolii, tratamentul necesar și dacă poate fi îngrijit într-o unitate fără specific de psihiatrie.

În cazul demențelor cu indicație de tratament, în momentul internării în C.S.S.M.M.B. trebuie să se facă dovada obținerii aprobării de la C.A.S.M.B. pentru medicatia specifică antidemențială

Locaţie: Bucureşti, sector 4, Şoseaua Berceni, nr. 12